piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Pierwsza Szychta

Projekt "Pierwsza szychta" to sztandarowy „produkt” Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Dał szansę na zatrudnienie dla osób dyskryminowanych na rynku pracy i ogólnopolską promocję „rzemieślniczego” trybu przygotowania zawodowego. Projekt był realizowany w okresie od 1.11.2005 r. do 30.03.2008 roku, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Partnerstwo na rzecz Rozwoju “Pierwsza Szychta” zostało powołane przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przy udziale kluczowych partnerów: Fundacji na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Chcąc przeciwdziałać zjawisku trwałej marginalizacji i dyskryminacji na rynku pracy projekt zakładał opracowanie ścieżek zawodowych (szkolenie – staż – praca) dla grup szczególnie narażonych na wykluczenie:
• kobiet (90 osób ze 150-osobowej grupy pilotażowej),
• osób młodocianych i absolwentów,
• osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia (tj. o wykształceniu podstawowym i zasadniczym zawodowym),
• osób długotrwale pozostających bez pracy,
• pracowników zwalnianych w ramach restrukturyzacji zakładów z przyczyn dotyczących pracodawcy.


W projekcie “Pierwsza Szychta” elementem innowacyjnym był nacisk położony na praktyczną naukę zawodu. Umożliwiło to, osobom o niskich kompetencjach zawodowych lub niskim poziomie wykształcenia ogólnego, aktywną edukację oraz szybszy start na rynku pracy. Dodatkowym elementem wzmacniającym pozycję beneficjenta było uzyskanie tytułu czeladniczego w wyniku zdanego egzaminu państwowego (organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości). Świadectwo czeladnicze jest powszechnie uznawanym (również w krajach Unii Europejskiej) potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych otwierającym możliwość uzyskania uprawnień mistrza w zawodzie.

Unikalna w skali kraju była ścisła współpraca organizacji pracodawców, związku zawodowego, instytucji publicznej i fundacji działającej na rzecz edukacji i rozwoju. W prace nad projektem, jego planowanie i ocenę od początku włączeni byli przedstawiciele grup dyskryminowanych na rynku pracy (liderzy opinii).

W kwietniu 2005 roku została podpisana umowa o współpracy międzynarodowej z przedstawicielami podobnych Partnerstw na rzecz Rozwoju z Austrii, Cypru i Niemiec. Celem utworzonego Partnerstwa Ponadnarodowego była wymiana doświadczeń związanych z wprowadzeniem innowacyjnych metod edukacji oraz stworzenie sieci kompetencji zawodowych dla osób dyskryminowanych na rynku pracy. Eksperci projektu “Pierwsza Szychta” aktywnie uczestniczyli w procesie tworzenia Sieci Edukacji Zawodowej (Vocational Education Network). Ich zadaniem było opracowanie listy zawodów, przygotowanie szkoleń dla beneficjentów i sprawdzenie modelu: szkolenie – staż – praca na rynku lokalnym. Strategie, które odniosły sukces zostaną zebrane i połączone przez koordynatorów działań ponadnarodowych w model „VENet” (będącego skrótem Vocational Education Network).
Wszystkie zainteresowane organizacje obecne w Unii Europejskiej zapoznają się z tym modelem za pomocą strony internetowej oraz podręcznika, który wchodzi w skład systemu wsparcia ułatwiającego przyjęcie i wykorzystanie “VENet” lub któregoś z jego elementu. Wyniki prac Partnerstwa Ponadnarodowego zostały także zaprezentowane podczas międzynarodowego seminarium poświęconego Sieci Edukacji Zawodowej VENet.

 

  

 

"Informator o zawodach rzemieślniczych" wydany w ramach projektu (format pdf) 

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Śląskie. Pozytywna energia: Województwo Śląskie
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl